رد کردن پیوندها

تخریب فیزیکی باتری سرب – اسید

غیر از تخریب شیمیایی باتری سرب – اسید که دلیل اصلی آن وقوع واکنش های برگشت ناپذیر است، تخریب های فیزیکی نیز بازده ای باتری را تحت تاثیر قرار می دهند. از جمله این تخریب های فیزیکی می توان به خوردگی شبکه الکترود مثبت و از دست رفتن مواد فعال باتری اشاره نمود که در ادامه به آن می پردازیم.

  • خوردگی شبکه الکترود مثبت باتری سرب – اسید

در باتری سرب – اسیدی از آلیاژهای سرب که حاوی موادی مانند آنیموان و کلسیم هستند برای ساخت شبکه ای که جریان را از ماده فعال بگیرد، استفاده می شود. در هنگام شارژ، این شبکه به دلیل اکسید شدن، خورده می گردد و مقداری کشیده و نازک می شود. این امر سبب کاهش سطح تماس الکترود با الکترولیت می شود و در نتیجه باعث افزایش مقاومت درونی باتری می گردد. دما بالا و حالت شارژ کامل باتری دو پدیده اثر گزار در خوردگی شبکه الکترود باتری هستندکه توان خروجی باتری را به شدت کاهش می دهند.

  • از دست رفتن مواد فعال باتری

دی اکسید سرب که نقش الکترود مثبت در باتری را دارد، به دلیل استحکام ضعیف، در تیوپ متخلخل به صورت شبکه ای طراحی می شود. با این حال، در طی شارژ و دشارژ باتری، این شبکه تغییر حجم می دهد و مواد فعال به تدریج نرم شده و سبب ایجاد شکافی بین شبکه و هسته فلزی جمع کننده جریان می شود. این موضوع، سبب جدا شدن مواد فعال باتری می گردد که ظرفیت باتری را به شدت کاهش می دهد.

پیام بگذارید

This website uses cookies to improve your web experience.