رد کردن پیوندها

عوامل تعیین کننده در مقاومت درونی باتری سرب – اسید

به طور کلی، مقاومت درونی همه باتری ها را می توان به سه عنصری که در زیر به شرح آن می پردازیم، نسبت داد. این عناصر عمدتاً با اندازه گیری طیف امپدانس که به آن plot Cole-Cole یا Nyquist plot نیز می گویند، محاسبه می گردند.

• مقاومت اهمی :

مقاومت اهمی شامل مقاومت هادی های الکترون از قبیل شبکه الکترود، پایانه ها، ماده فعال و هادی های یونی مانند الکترولیت و جدا کننده ها می باشد. از آنجایی که این مقاومت شامل مقاومت تماس بین شبکه الکترود و ماده فعال و همچنین مقاومت تماسی بین مولکول های ماده فعال است، هنگامی که باتری سرب-اسید به دلیل خوردگی شبکه مثبت باتری یا از دست رفتن ماده فعال، تخریب می گردد، این مقاومت (resistance polarization) افزایش می یابد.

• مقاومت واکنش

این مقاومت در واکنش بین ماده فعال و الکترولیت اتفاق می افتد. برای کاهش قطبش فعال سازی، لازم است که چگالی جریان در واحد مواد فعال کاهش یابد و یا با استفاده از الکترودهای نازک و چند گانه، سطح ماده فعال الکترود را افزایش داد. وقتی باتری های اسید سرب به دلیل سولفات شدن روی سطح اسفنج مانند الکترود منفی تخریب می شوند، قطبش فعال سازی افزایش می یابد و باعث کاهش سطح تماس بین ماده فعال و الکترولیت می شود.

• مقاومت نفوذ

این مقاومت در اثر حضور یون های بسیار زیاد یا خیلی کم نسبت به نیاز واکنش باتری ایجاد می شود. یون ها از طریق نفوذ به سطح الکترودها منتقل می شوند، اما اگر واکنش باتری سریعتر از انتشار بتواند یون ها را تأمین کند، در نزدیکی الکترودها کمبود یون وجود دارد و مانع واکنش می شود. هنگامی که غلظت الکترولیت به دلیل تخلیه یا تخریب کاهش می یابد، قطبش غلظت در باتری های اسید سرب رخ می دهد.

پیام بگذارید

  1. cialis images
    پیوند ثابت
This website uses cookies to improve your web experience.