رد کردن پیوندها

اندازه گیری مقاومت درونی باتری های سرب – اسید : روش امپدانس

در روش استاندارد، مقاومت الکتریکی یک ماده را می توان با استفاده از قانون اهم و محاسبه ولتاژ در حضور جریان وارد شده، محاسبه نمود. با این حال، از این روش نمی توان برای اندازه گیری مقاومت داخلی باتری ها استفاده کرد، زیرا واکنش های شارژ و دشارژ هر جریان DC اعمال شده را مصرف می کنند، در نتیجه هیچ تغییری در ولتاژ ناشی از مقاومت ایجاد نمی شود.

با این حال، اگر جریان به اندازه کافی متفاوت باشد که واکنش های شارژ و دشارژ نتوانند همگام شوند، تغییرات ولتاژ به دلیل مقاومت داخلی باتری ایجاد می شود. در روش امپدانس، جریان AC به باتری اعمال می شود و مقاومت داخلی از تغییر ولتاژ حاصل و تغییر فاز بین جریان و ولتاژ محاسبه می شود.

از آنجا که جریان AC بین جریان در جهت شارژ و دشارژ باتری تغییر می کند، ارقام مقاومت داخلی بدست آمده با استفاده از روش امپدانس شامل مقاومت شارژ و دشارژ می باشد. علاوه بر این، روش امپدانس اجازه می دهد تا مقاومت داخلی در حالی که باتری به دستگاه میزبان متصل است اندازه گیری شود، زیرا در این شرایط جریان DC از بین می رود.

پیام بگذارید

This website uses cookies to improve your web experience.