مقاومت درونی باتری سرب – اسید

نویسنده : eshtad موضوع : کتابخانه و مقالات بدون دیدگاه

هنگامی که بار الکتریکی به یک باتری سرب – اسید متصل می گردد، جریانی درون باتری ایجاد می شود که این امر سبب تغییر ناگهانی ولتاژ دو سر باتری می شود. طبق قانون اهم، تغییر ولتاژ، حاصلضرب جریان وارد شده و مقاومت درونی باتری می باشد. بنابراین، مقدار انرژی خروجی باتری در هر لحظه توسط مقاومت داخلی باتری تعیین می گردد. مقاومت داخلی باتری در ابزارهایی که نیاز به جریان لحظه ای زیادی دارند مانند استارتر خودرو، بسیار حائز اهمیت است.

در مقابل ، ظرفیت باتری مهمتر از مقاومت داخلی در برنامه های کاربردی مانند منبع تغذیه اضطراری است، جایی که هدف تأمین نیروی لازم برای مدت زمان مشخص است. اگر چه با کاهش ظرفیت باتری سرب-اسید، مقاومت داخلی افزایش می یابد، اما با نگاهی ساده به مقاومت داخلی، اندازه گیری میزان ظرفیت دشوار است.

این دشواری به دو دلیل بوجود می آید. اولاً، پارامترهای مختلفی در افزایش مقاومت داخلی نقش دارند. ثانیاً، نحوه ارتباط افزایش مقاومت داخلی و افت ظرفیت بسته به شرایط استفاده از باتری، متفاوت است. علاوه بر این، مهم است که شرایط اندازه گیری استاندارد باشد زیرا مقاومت داخلی با میزان شارژ و دمای باتری به طور قابل توجهی تغییر می کند. در نتیجه، تخمین وضعیت باتری بر اساس مقاومت داخلی آن نیاز به ارزیابی رابطه بین مقاومت داخلی و ظرفیت تحت شرایط خاص دارد.