شارژ باتری سرب – اسید و بروز پدیده gassing

نویسنده : eshtad موضوع : کتابخانه و مقالات بدون دیدگاه

در هنگام شارژ، سولفات سرب در الکترود آند (صفحه منفی) باتری سرب – اسید به اکسید سرب تبدیل می شود. در صفحه مثبت نیز، سرب به اکسید سرب تبدیل می¬گردد. در مرحله ابتدایی چرخه شارژ، تبدیل سولفات سرب به سرب و اکسید سرب، به عنوان واکنش غالب محسوب میشود.

با ادامه یافتن مرحله شارژ و تبدیل بیشتر سولفات سرب به سرب و اکسید سرب، مولکولهای آب موجود در الکترولیت به گاز اکسیژن و هیدروژن تبدیل میشوند که به اصطلاح به آن gassing باتری میگویند. اگر جریان فراهم شده سریعتر از تبدیل سولفات سرب باشد، قبل از تبدیل شدن همه سولفات های سرب، یعنی قبل از شارژ کامل باتری، پدیده gassing آغاز میشود.

این پدیده سبب بروز مشکلاتی برای باتری از نظیر بروز مشکل در سیستم ایمنی باتری به دلیل نشت گاز هیدروژن، و کاهش آب باتری می¬گردد که باید آب از دست رفته را به صورت دستی جایگزین کرد. همچنین این پدیده منجر به از دست رفتن مواد فعال در الکترولیت میشود که تاثیر منفی در ظرفیت باتری دارد. به همین دلایل، باتری نباید به طور مرتب بالاتر از ولتاژی که سبب gassing میشود، شارژ گردد.