تخریب شیمیایی باتری سرب – اسید

نویسنده : eshtad موضوع : کتابخانه و مقالات بدون دیدگاه

همانطور که در مطالب گذشته دیدیم، در باتری سرب – اسیدی، در هنگام شارژ و دشارژ، واکنش های برگشت پذیری از نظر تئوری اتفاق می افتد. معادله زیر این واکنش ها را نشان می دهد :

اما باید بدانیم که در واقعیت واکنش های برگشت ناپذیری نیز در باتری اتفاق می افتد که عمر باتری را تحت تاثیر قرار می دهد.

در هنگام دشارژ باتری، سرب (الکترود منفی) به سولفات سرب تبدیل می گردد که با مرور زمان سبب تشکیل کریستال پایداری می شود. این امر سبب عدم برگشت پذیری باتری در هنگام شارژ می گردد؛ زیرا سولفات سرب پس از متبلور شدن رسانایی کمتری پیدا می کند.

متبلور شدن سولفات سرب به نام پدیده سولفاته شدن در باتری شناخته می شود. همچنین، کریستال های سولفات سرب به سطح الکترود منفی باتری می چسبند و سبب کاهش واکنش بین الکترود-الکترولیت و در نتیجه افزایش مقاومت باتری می گردند. علاوه بر این، پدیده سولفاته شدن سبب کاهش غلظت الکترولیت می شود زیرا یون های سولفات در الکترولیت نمی توانند به سولفات سرب تبدیل گردند. در نتیجه این پدیده، ولتاژ باتری افت می کند. پدیده سولفاته شدن در سطح الکترود منفی از شایع ترین عوامل تخریب باتری به ویژه در باتری های اتومبیل است که در آن باتری مکرراً شارژ و دشارژ می گردد.